Hodnocení vitality stromů ponechaných po těžbě jako opatření ochrany přírody ke zvýšení biodiverzity lužních lesů na území LZ Židlochovice

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Lektoři: prof. Dr. Ing. Petr Maděra

Popis:

Při mýtní těžbě jsou v lužních lesích na území lesního závodu Židlochovice ponechávány výstavky (jednotlivé stromy ponechané na pasece) zejména dubu letního (Quercus robur), ale i jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), výjimečně i dalších druhů dřevin. Účelem je zejména vytvořit biotopy pro xylofágní druhy hmyzu. Předpokládá se, že tyto výstavky budou v lužním lese žít o jednu generaci déle, než většina stromů v běžných hospodářských porostech. Cílem práce je vyhodnotit účelnost tohoto opatření tím, že budou inventarizovány výstyvky na vybraném území a bude hodnocena jejich vitalita v závislosti na druhu dřeviny, času, který uplynul od těžby (stáří paseky) a na typu stanoviště. Výstupem práce by měly být návrhy opatření, jak případně tuto praxi zlepšit.