Digitální technologie - metody prezentace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: 3D ateliér - Ústav archeologie a muzeologie
Lektoři: Bc. Martin Košťál

Popis:

Student v rámci tohoto tématu vypracuje hypotetickou digitální rekonstrukci sloužící pro prezentaci výsledků výzkumu, a to na základě vybraných dat archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic. Práce bude mít teoretickou a praktickou část. Tyto jsou spolu provázány. Téma je vhodné jak pro zájemce o archeologii i historii a jejich popularizaci, tak pro studenty grafických oborů (grafika a design, fotografie, kresba....). Praktická část se svoji povahou podobá tvorbě 3D modelů do počítačových her, takže je vhodná i pro studenty uvažujícími nad kariérou v herním průmyslu. Lektor je schopen poskytnout odborné vedení jak ve směru historickém, tak v grafickém. Studenti naváží na studentský projekt Virtuální 3D archeopraky na Vysočině: (https://www.facebook.com/virtual3DparkyVysocina/https://www.o2smartup.cz/projekty/detail/3199).
 
Vybranými daty se rozumí ta část dat publikovaného archeologického výzkumu (viz doporučená literatura ke Mstěnicím), která studenta svým obsahem zaujme (může tak jít o artefakty či o budovu). V teoretické části student navrhne podobu hypotetické rekonstrukce a vypracuje rešerši která odborně podloží podobu této rekonstrukce. Současně také zdůvodní výběr technologie zvolené pro tvorbu hypotetické rekonstrukce a zhodnotí možnosti jakými lze tento způsob digitální rekonstrukce prezentovat veřejnosti. V praktické části student dle svého návrhu vypracuje digitální rekonstrukci vybraných dat ve zvoleném softwaru, a vypracuje i jejich prezentaci. Lektor je schopen zajistit softwarové zázemí, potřebné pro dokončení praktické části práce, včetně proškolení a to v prostorách 3D ateliéru UAM.
 
Technické a softwarové zázemí které je možné prezenčně využít (Brno)
Technické:
Výpočetní stanice, Fotoaparát, profesionální fotografická světla, 3D tiskárna
Softwarové (po domluvě i absenčně):
Blender, Substance painter, Marvelous designer, ArcMap, Agisoft Metashape, Unreal Engine 4
 
Doporučená literatura:
NEKUDA, Vladimír 1985: Mstěnice 1: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění. Brno.
NEKUDA, Rostislav a NEKUDA, Vladimír 1997: Mstěnice 2: Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.
NEKUDA, Rostislav a NEKUDA, Vladimír 2000: Mstěnice 3: Zaniklá středověká tvrz u Hrotovic. Raně středověké sídliště. Brno.
KOŠŤÁL, Martin 2019: 3D rekonstrukce nejstarších stavebních fází hradu Rokštejna jako interpretační možnosti. Nepublikovaná bakalářská práce dostupná na: https://is.muni.cz/th/se3x7/
DVOŘÁK, Vojtěch 2018: K podobě zaniklé středověké osady Pfaffenschlag u Slavonic a jeho okolí formou počítačové rekonstrukce. In: Jiří Kugl, ed. Člověk, stavba a územní plánování 11. 282-293.