Metabolický profil antidepresiv a jejich vliv na rozvoj metabolického syndromu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav humánní farmakologie a toxikologie
Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, PhD.
Studenti: Ema Valová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Antidepresiva patří celosvětově k nejvíce předepisovaným léčivům. Jedná se o účinná léčiva  v terapii deprese, anxiety a dalších psychických onemocnění. Jejich užívání je ale spojeno s některými nežádoucími účinky, mezi které patří ovlivnění energetického metabolismu a tělesné hmotnosti. Příčiny těchto nežádoucích účinků nejsou dosud zcela objasněny. Metabolické změny patří mezi nežádoucí účinky i dalších skupin psychofarmak (antipsychotika), při jejichž užívání pacienti často přibývají na váze. U těchto pacientů také dochází k poruchám glukózové tolerance a dyslipidemii. Možným vysvětlením zmíněných metabolických změn je hypotéza o působení psychofarmak na energetický metabolismus a adipokiny – hormony produkované tukovou tkání, které se mimo jiné podílí na metabolismu glukózy a lipidů. Ovlivnění plazmatických hladin adipokinů může být průvodním jevem a příčinou metabolických změn při podávání psychofarmak.

 

Cílem testování je studovat vliv vybraných antidepresiv na energetický metabolismus experimentálního zvířete (potkan/myš) v porovnání s neléčenou kontrolní skupinou zvířat. Budeme sledovat přírůstek hmotnosti, celkové množství přijaté stravy, zmnožení tukové tkáně a biochemické ukazatele (cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, ev. leptin, rezistin, adiponektin). Získaná data pomohou porozumět vedlejším metabolickým účinkům psychofarmak a jejich vlivu na tukovou tkáň.

 

Práce je experimentálního charakteru – pokus na zvířeti za definovaných podmínek – a laboratorní zpracování biologického materiálu. Požadavek na studenta je schopnost a ochota podílet se na práci s laboratorními zvířaty a dále laboratorní práce zaměřené na detekci relevantních biochemických parametrů pomocí spektroskopických metod.