Experimentální popis fázového diagramu Se-Sn-Ti

Instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ondřej Zobač, Ph.D.
Studenti: Cyril Povolný - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Cíl práce:

Cílem práce je připravit vzorky slitiny Se-Sn-Ti a analyzovat jejich fázové složení a teploty fázových transformací. Morfologie vzorků po syntéze bude sledována pomocí metalografického optického mikroskopu. Celkové a fázové složení dlouhodobě žíhaných a metalograficky upravených vzorků bude analyzováno skenovacím elektronovým mikroskopem vybaveným mikrosondou (SEM-EDX). Teploty fázových transformací budou sledovány metodou diferenční termické analýzy (DTA). Experimentálně získaná data budou porovnána s teoreticky predikovaným fázovým digramem a využity pro navazující výzkum studovaného systému.

Metodika:

1. Studium odborné literatury: fázová a termická analýza slitin kovů

2. Syntéza vzorků slitiny Se-Sn-Ti ve vakuovaných ampulích z křemenného skla

3. Termická analýza vzorků za využití DTA; vyhodnocení a interpretace získaných dat

4. Fázová analýza metalograficky upravených vzorků za využití metalografického mikroskopu a skenovacího elektronového mikroskopu s mikrosondou (SEM-EDX)

5. Zhodnocení získaných laboratorních výsledků se školitelem. Porovnání experimentálních dat s predikovaným fázovým diagramem dané soustavy

6. Vyhodnocení výsledků a příprava závěrečné práce

časová náročnost: cca 3 hodiny týdně (operativně dle domluvy)

Student se naučí základům konstrukce experimentálního fázového diagramu ternárních slitin. V rámci laboratorní práce se seznámí s obsluhou kalorimetru pro měření DTA a elektronového mikroskopu pro analýzy SEM-EDX.