Význam kyseliny hyaluronové v rozvoji fibróz

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Biofyzika imunitního systému
Lektoři: Doc. Mgr. Lukáš Kubala, PhD
Studenti: Terezie Jurzová - Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Popis:

Rozvoj fibróz je charakterizován patologickou přestavbou původní struktury orgánů a nahrazování původní funkční tkáně fibrotickou. Fibrózy jsou spojené s velkým počet chronických onemocnění plic, jater, srdce a dalších orgánů. K fibrotickým změnám dochází také během jizevného hojení poraněných tkání. Prohloubení znalosti podstaty fibrotických procesů na molekulární úrovni může významně přispět k léčbě těchto onemocnění. Kyselina hyaluronová je v hojné míře přítomna v extracelulární matrix tkání. Během aktivace a průběhu fibróz dochází k intenzívnímu zvýšení jejího metabolismu. Avšak úloha těchto změn v patologii fibrotického procesu není doposud objasněna. Cílem práce tedy bude studovat význam kyseliny hyaluronová v rozvoji fibrózy. Při této práci se student naučí pracovat s tkáňovými kulturami a jejich experimentální ovlivnění s cílem modifikovat metabolismus kyseliny hyaluronové. Pro hodnocení vlivu modulace jejího metabolismu se bude sledovat změna exprese proteinů metodikami western blot, ELISA a fluorescenční mikroskopie.  Dle časových možností řešitel použije i další metodiky molekulární biologie. Student získá zkušenosti o chodu experimentální laboratoře, základy vědecké práce, jako je design experimentu, jeho samotné provedení, vyhodnocování dat a jejich prezentace, práce s odborným textem. V průběhu vypracovávání práce budou probíhat pravidelné konzultace se školitelem, který poskytne všechny důležité materiály a informace, bude pomáhat se sepisováním práce a přípravou na její prezentaci. Od řešitele bude požadován aktivní přístup a zájem o řešenou problematiku, zodpovědnost a ochota věnovat této práci čas (přibližně 6 hod týdně). Práce bude prováděna v úzké spolupráci s biotechnologickou firmou Contipro a bude tak přímo vyhodnocen aplikační potenciál modulace kyseliny hyaluronová v inhibici patologického procesu fibróz.