Vývoj supramolekulárních systémů odvozených od žlučových kyselin

Instituce: CEITEC, Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Ústav chemie
Další údaje o pracovišti: CEITEC, Struktura biosystémů a molekulárních materiálů
Lektoři: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D.
Studenti: Eliška Šranková - Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Popis:

Velké množství slibných léčiv selhává během klinických studií pro svoji nízkou rozpustnost, stabilitu, biologickou dostupnost a s tím spojenými škodlivými vedlejšími účinky na lidský organismus. Cílem tohoto projektu je vyvinout nové typy porézních materiálů složených z přírodních a z přírodních látek odvozených sloučenin a využít jich jako možných nosičů vybraných léčiv s cílem potlačit jejich vedlejší účinky.

Tento projekt je rozdělen do dvou stěžejních kroků: 1) Syntetická příprava nových typů ligandů odvozených od žlučových kyselin a 2) komplexace ligandů s kovy za tvorby porézních supramolekulárních komplexů či metalo-organických sítí. Následnými kroky bude studie jejich struktury, studie vázání léčiv do připravených nosičů, určení síly vazby mezi nosičem a léčivem, a studie možností opětovného uvolnění léčiva z nosiče. Případné úspěšné formulace léčiv budou ve spolupráci s biology testovány na toxicitu a biologickou aktivitu.