Vladimír Kubeš - prvorepublikový profesor brněnské právnické fakulty a oběť politických procesů padesátých let

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta právnická
Další údaje o pracovišti: Katedra dějin státu a práva
Lektoři: doc. JUDr. Jaromír Tauchen Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

Popis:

Student se bude ve své práci SOČ na základě vlastního archivního výzkumu ve fondech Moravského zemského archivu, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek a Archivu Masarykovy univerzity a na základě analýzy dostupné sekundární literatury zabývat osobností prof. JUDr. Vladimíra Kubeše, který náležel mezi klíčové osobnosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V období první republiky na ní přednášel občanské právo, po válce se stal dokonce jejím děkanem. Jelikož se angažoval v národněsocialistické straně, byl v nových společenských a politických poměrech pro komunistický režim zcela nepřijatelný, a proto musel bezprostředně po únoru 1948 brněnskou právnickou fakultu opustit. V padesátých letech se stal obětí politických procesů a odsouzen na 13 let odnětí svobody do uranových dolů. Když byla v roce 1969 v Brně znovuobnovena právnická fakulta, Kubeš se na ni na krátkou dobu vrátil.

Úkolem studenta tak bude popsat málo známé osudy Vladimíra Kubeše, především pak proces s ním. Lektor poskytne studentovi kontakt na dceru Vladimíra Kubeše, které by mu mohla poskytnout další pro práci SOČ zajímavé informace.