Funkční diverzita lesních půd - cesta k poznání ekosystémových vztahů v lesním prostředí

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav geologie a pedologie
Lektoři: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Popis:

Funkční diverzita nehovoří o druhové rozmanitosti prostředí, která je v případě půdy tak enormní, že se stává i obtížně studovatelnou. V tomto ohledu jsou lesní půdy příznačné velmi vysokým stupněm diverzity (rozmanitosti). Samotná funkční diverzita hovoří o fyziologickém stavu společenstva a ukazuje jeho schopnost přizpůsobit svůj metabolismus potravinovým zdrojům. Na změny v prostředí půdní biota reaguje velmi citlivě a komplexně. V lesních ekosystémech se jí dotýkají změny v druhové skladbě porostů, odlesnění, změny ve vodním režimu a řada dalších faktorů. Přitom studium funkční diverzity půdy vede k hlubšímu pochopení koloběhů látek ekosystémem, nebo k pochopení odezvy, s jakou se půda vyrovnává s narušením, nebo chronickou zátěží.

Cílem řešení tématu je studium funkční diverzity půdy pokročilou analytickou metodou, tzv. BioLog Ecoplates, která jednoduchou a jasnou formou poskytuje informaci o skladbě půdního mikrobiálního společenstva. Studie bude probíhat v lesích Školního lesního podniku Křtiny, Masarykův les, kde jsou experimentální plochy, založené pro studium vlivu tradičních způsobů obhospodařování lesa. Tyto způsoby, kterými tradičně po několik století na jižní Moravě, ale i v celé Evropě byly a mnohde stále jsou lesní pastva, hrabání steliva a tzv. výmladkové hospodaření (pařezina), výrazně ovlivňují půdní prostředí a mnohdy se v této souvislosti hovoří i o ohročenosti půdy. Studie by mohla přispět k poznání, do jaké míry je půda, respektive její funkční diverzita, tímto způsobem obhospodařování lesa ovlivněna.