Vliv interiérového vybavení na kvalitu vnitřního pobytového prostředí

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav nábytku, designu a bydlení
Lektoři: Ing. Petr Čech, Ph.D.

Popis:

Připravované téma výzkumného projektu se zabývá problematikou kvality vnitřního pobytového prostředí interiéru. Prostředí interiéru je nejdůležitějším prostředím z hlediska možného vlivu na lidský organismus vzhledem k tomu, že většinu svého života strávíme v uzavřených prostorách. S kvalitou prostředí v interiérech je spojován výskyt alergií i některých jiných obtíží spojených s hyperreaktivitou dýchacích cest, SBS syndromem, infekcemi dýchacích cest atd. Problém veřejných a zejména obytných budov se zvýšeným podílem syntetických materiálů, použitých při konstrukci staveb a pro zhotovení vnitřního zařízení objektů, zvyšuje koncentraci chemických látek ve vnitřním prostředí a způsobuje vznik onemocnění působením budovy, které se označuje jako SBS – Syndrom nemocných budov. Nejčastějšími příčinami vzniku SBS v budově je klimatizace s možností chlazení, nemožnost přívodu venkovního vzduchu, příliš vysoká nebo nízká teplota a vlhkost vzduchu, nový nábytek, koberce, nové malby a nátěry, velké množství čalouněného nábytku, chemické znečištění, jako je tabákový dým, ozón, uvolňování chemických látek ze stavebních materiálů a zařízení, mnoho otevřených regálů, kartotéky, prachové částice a vlákna ve vzduchu, monitory počítačů, blikající osvětlení a osvětlení ostře zářící nebo slabé, nedostatečná nebo nevhodná údržba budovy. 

Jedním z hlavních faktorů, který přispívá ke zvýšení kvality vnitřního prostředí je dostatečné větrání. Nedostatečná výměna vzduchu zapříčiňuje zvýšenou koncentraci škodlivin. Výměna vzduchu by se měla pohybovat v množství 25 m3/h. Významný vliv na množství těkavých organických látek (VOCs) v interiéru má i výběr produktů a celkové množství předmětů v místnosti. Důležité je přednostně volit přírodní materiály obsahující minimální obsah VOCs. Dalšími činiteli jsou teplota a vlhkost. Ve vnitřním prostředí je proto doporučena teplota v rozmezí 18–24 °C a relativní vlhkost vzduchu v intencích 30–60 %. Pokud mají tyto parametry vyšší hodnoty, tak dochází k rychlejšímu uvolňování těkavých organických látek např. formaldehydu z dřevotřískové desky. Vysoké množství VOCs lze v interiéru snížit čištěním vzduchu a ionizací prostředí, při které se vytváří záporné ionty příznivě působící na lidský organismus. Ionty se záporným nábojem vznikají v přírodě přirozenou cestou např. při tříštění vody (déšť), avšak právě VOC látky jejich množství snižují. Ionizátor vytváří umělou cestou záporné ionty a čistí vzduch prostřednictvím elektrostatického filtru zhotoveného ze speciálního kovu s vysoce leštěným povrchem. Údržba filtru je jednoduchá, usazené nečistoty stačí omýt pod proudem tekoucí vody a jemným hadříkem utřít do sucha. Pobyt v prostředí s malou koncentrací negativních iontů způsobuje zdravotní problémy tzv. ionopenii projevující se migrénami, sníženou duševní i fyzickou výkonností a celkovou únavou. Další možností eliminace škodlivin ve vnitřním prostředí je přítomnost rostlin interiéru. Některé pokojové rostliny (lilie, chrysanténa, chamaedorea, lopatkovec, filodendron atd.) zasazené v substrátu obohaceného aktivním uhlíkem jsou dobrými čističi vzduchu od acetonu, benzenu, oxidu uhličitého, ethanolu, formaldehydu, methanolu, toluenu a dalších VOC látek.

Kvalita vnitřního pobytového prostředí bude posuzována především z pohledu toxického a tepelně-vlhkostního mikroklimatu. Toxické mikroklima bude řešeno prostřednictvím kvantitativního (množství) a kvalitativního (druh chemické látky) složení emisí těkavých organických látek, jež emituje posuzovaný interiér. V této části práce bude sledován především vliv vnitřního vybavení interiéru (stavební materiály, nábytek, podlahoviny atd.) a interiérových doplňků na množství emisí VOCs. Nedílnou součástí práce bude rovněž stanovení vlivu klimatických podmínek (tepelně-vlhkostní mikroklima) na kvalitu ovzduší v posuzovaném interiéru. Uvedená problematika bude řešena dle platných technických norem, národních i mezinárodních předpisů či interních metodik. Vzorky ovzduší obytných a pobytových prostor zatížené emisemi VOC budou odebírány pomocí membránového čerpadla na odběrové sorpční trubice. Metodika odběru vzorků bude prováděna dle normy ČSN EN ISO 16000 - 1, 5; metodického návodu pro měření a stanovení chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů kvality vnitřního prostředí podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. a interního pracovního postupu PP05 (Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku).  Složení emisí a množství koncentrací VOC látek v odebraných vzorcích vzduchu z interiéru bude následně analyzováno na plynovém chromatografu Agilent 6890N s hmotnostním spektrometrem Agilent 5973 Network MSD. Výsledkem analýz je kvalitativní a kvantitativní stanovení dat. Získané výsledky se pak porovnávají s příslušnými limitními hodnotami stanovenými předpisy.