Vápnění – vhodné řešení úpravy pH kyselých půd?

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Lektoři: Ing. Jana Šimečková

Popis:

Finance jsou v současné době hybnou silou ve všech oblastech lidské činnosti, zemědělství nevyjímaje. Jako příklad se nabízí jejich vliv na skladbu osevního postupu a volbu aplikovaných prostředků na ochranu rostlin či vylepšení půdního stavu. V minulosti probíhalo relativně pravidelné vápnění půd s nízkým pH. V současnosti se k tomuto kroku přistupuje sporadicky, protože se jedná o finančně náročné opatření. Někteří zemědělci zpochybňují potřebu toto opatření provádět.  Projekt SOČ je zaměřen na sledování vlivu aplikace dolomitického vápence na vybrané půdní vlastnosti dvou kyselých půd (pseudoglej, kambizem), které jsou využívané jako louky a v poslední dekádě nebyly ošetřeny vápněním. V rámci nádobového pokusu budou sledovány celkem 3 varianty vápnění – 1) bez aplikace dolomitického vápence, 2) tabulková doporučená dávka dle aktuálního pH půdy, 3) dvojnásobná dávka než je stanoveno doporučením. Z půdních vlastností se bude sledovat pH/H2O (pH aktivní) a KCl (pH výměnné) a také přístupné živiny pomocí Mehlicha III.  Analýzy budou provedeny jednorázově po ukončení pokusu (tj. po 3 měsících).

Kromě seznámení žáka s problematikou zemědělství a procesů v půdě, budou získány i cenné výsledky, které budou publikované a poslouží jako příklad pro zemědělskou praxi v oblasti vápnění půd s nízkým pH.