Význam struktury krmných směsí (velikostí částic) pro drůbež

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav výživy zvířat a pícninářství
Lektoři: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

Popis:

Pro zaručení optimální výživy zvířat je důležité zajistit vybilancovaný příjem ideálně strukturovaných krmiv, která mají vliv na zdraví a užitkovost zvířat. Kromě kvality krmiv a krmných surovin má zásadní význam jejich technologická úprava. Zejména u nepřežvýkavých zvířat (drůbež, prasata, telata v období mléčné výživy) je nejčastějším způsobem výživy krmení kompletními krmnými směsmi. Při jejich výrobě je důležité zajistit nejen optimální množství živin ve správných poměrech, které odpovídá potřebám daného druhu a kategorie zvířat, ale také jejich kvalitu, bezpečnost a optimální rozložení jednotlivých frakcí částic.

Žák/žákyně zpracuje literární přehled shrnující požadavky na strukturu a velikost částic krmiv a krmných směsí. Na základě zjištěných poznatků provede žák/žákyně analýzu krmných směsí v laboratoři, a zjištěné výsledky vyhodnotí.

Pro účinnou spolupráci je nutná znalost anglického jazyka z důvodu převážné části anglicky psaných vědeckých publikací.