Kvadruplexy v promotoru genu oct4

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení CD spektroskopie nukleových kyselin
Lektoři: Daniel Renčiuk, Ph.D.
Studenti: Denisa Patková - Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1

Popis:

Kromě klasické dvoušroubovice DNA existuje celá řada méně obvyklých sekundárních struktur DNA. Jednou z nich jsou tzv. guaninové kvadruplexy, jež jsou založeny na vrstvení tzv. tetrád, z nichž každá je tvořena čtyřmi guaniny párovanými vodíkovými vazbami a stabilizovanými monovalentními ionty. Sekvencí, teoreticky schopných tvorby kvadruplexů jsou v lidském genomu stovky tisíc. Jejich lokalizace primárně v regulačních oblastech genů naznačuje jejich biologickou roli. Jedním z těchto genů je i gen pro hlavní regulátor pluripotence buněk, oct4. Pomocí luciferázového reportérského systému a kvantitativní PCR bude stanovena úroveň exprese reportérského genu regulovaného vloženým promotorem genu oct4, obsahujícím v blízkosti počátku transkripce velmi výraznou sekvenci pro tvorbu guaninového kvadruplexu. Pomocí spektroskopických a elektroforetických technik bude dále prostudována sekundární struktura této oblasti DNA.