Změny krajiny a vegetace v historické době

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav botaniky a zoologie
Lektoři: Mgr. Libor Petr, Ph.D.

Popis:

Středoevropská krajina prošla v posledních 200 letech mnoha výraznými změnami. Od nástupu průmyslové revoluce v průběhu 19. století došlo k nárůstu populace, zásadním změnám v zemědělství a často i zániku pastevectví. Na jednu stranu docházelo k urbanizaci a růstu měst a průmyslových aglomerací, naopak mnohé venkovské regiony hlavně v horských oblastech se vylidňovali již od poloviny 19. století. Nejzásadnější změnou české krajiny byla kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. století a zánik mnoha sídel v oblastech dříve obývaných německojazyčným obyvatelstvem. Tyto změny lze sledovat na historickým mapách, uměleckých vyobrazeních historické krajiny, od konce 19. století se rozšiřuje fotografie a od pol. 20. století je již letecké snímkování. Cílem by bylo ve vybraném regionu doložit změnu krajiny a její vegetace a zemědělského využívání s použití různých zdrojů informací, od mapových podkladů včetně stabilního katastru, po historické fotografie, psané prameny, případně výpovědi pamětníků. Tyto prameny by se konfrontovaly se současným stavem krajiny, jak se liší vegetace a její zemědělské využívání. Vhodným modelovým příkladem jsou zaniklé sídla, kde často přežívají ovocné stromy a dříve pěstované druhy, společně s terénními relikty zaniklého osídlení a bývalé zemědělské krajiny.