Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Biofyzikální ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: Oddělení patofyziologie volných radikálů
Lektoři: RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D.
Studenti: Lenka Tomková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude prakticky se podílet na objasňování mechanismu, jakým LPS sinic vodního květu aktivuje buňky imunitního systému, především makrofágy. Centrem zájmu budou signální dráhy Toll-like receptorů, jejichž aktivace modelovými ligandy vede k produkci prozánětlivých cytokinů, která může vyústit v rozvoj akutních či chronických zánětlivých onemocnění. Student získá cenné zkušenosti v oblasti práce s buněčnými kulturami a základy vědecké práce (design experimentu, jeho provedení, hodnocení dat a jejich prezentace, práce s vědeckým textem, psaní vědeckého textu). Součástí jeho práce bude i zvládnutí vybraných metod molekulární biologie (např. ELISA, western blotting). Samozřejmostí je aktivní přístup zkušeného školitele, pravidelné konzultace, pomoc se sepisováním práce, trénink její prezentace a poskytnutí nástrojů potřebných k realizaci všech částí práce. Od řešitele očekáváme motivaci k laboratorní práci a zájem ideálně o biologii a/nebo problematiku životního prostředí. Součástí práce bude i studium odborné literatury v angličtině, dobrá znalost jazyka je tedy velkou výhodou. Zároveň se student bude podílet prakticky na práci v laboratoři při plnění vědeckého projektu, je tedy požadována zodpovědnost a ochota věnovat praktické části dostatečné množství času (4-6 hodin týdně).