Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie mléka
Lektoři: MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
Studenti: Petra Poloučková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Syrové kravské mléko a jeho konzumace může představovat zdravotní riziko. Cílem práce bude vyhodnotit mikrobiologickou kvalitu syrového kravského mléka s ohledem na kritéria daná platnou evropskou i národní legislativou. Výsledky prováděných analýz porovnají mikrobiologickou kvalitu mléka různých farem a během jednotlivých ročních období. Student se bude v průběhu roku podílet na odběru vzorků z mléčných automatů a analýzách prováděných v mikrobiologické laboratoři. Student by měl mít schopnost porozumět anglicky psanému textu.