Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Michaela Tvrdoňová
Studenti: Pavla Seveldová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Laserová ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostní spektrometrií (LA-ICP-MS) nabízí možnost zobrazení prvků v různých typech biologických vzorků (nádorových tkáních, mozků, ledvin, jater atp.) s velmi dobrým laterárním rozlišením od jednotek po stovky µm. Tato metoda je tedy hojně využívána v biomedicínském výzkumu věnovaném např. sledováním distribuce kovů v různých stádiích vývoje nádoru, nebo také při jeho léčení platinovými cytostatiky. V současné době narůstá zájem navíc o simultánní detekci transportních proteinů (metaloproteinů – přenašeče kovů). To umožňuje naše nově vyvinutá metoda - značení protilátek pomocí nanočástic zlata a jejich navázání na zájmový protein v tkáni. Uchazeč bude mít možnost seznámit se s touto analytickou technikou umožňující zobrazení prvků a proteinů v tkáních, bude se podílet na přípravě vzorků (značení protilátek a spolu s tím související jejich navazování na tkáň) a vyhodnocení dat získaných z LA-ICP-MS. Stane se tak součástí výzkumu, ve kterém bude také možné pokračovat případně v budoucím studiu na Masarykově univerzitě.