Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav managementu
Lektoři: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Popis: Společenská odpovědnost firem (CSR) je v současné době velmi diskutovaným tématem. Její princip stojí na dodržování zásad především v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Jedná se o maximalizaci pozitivního a minimalizaci negativního vlivu podniků na společnost a okolí. Národní akční plán si klade za jednu ze základních priorit k dosažení zvýšení angažovanosti podniku ve společenské odpovědnosti důraz na vzdělávání v této oblasti. Výuka CSR na vysoké škole se již jeví jako poslední fáze, je nutno studenty, a tím i potenciální budoucí podnikatele, vzdělávat již dříve. Toto téma bude tedy zkoumat vnímání společenské odpovědnosti u studentů středních škol. Bude zjišťována míra jejich povědomí o této problematice, jejich vlastní morální hodnoty na základě Kohlbergova modelu mravního vývoje a budou testovány hypotézy a jejich závislosti. Tedy zda je jejich vnímání závislé na ročníku studia, případně věku a na pohlaví. Bude provedena komparace s poznatky z výzkumu prováděného mezi studenty vysokých škol.