Projekt Podpora nadaných žáků v JMK

ŠANCE PRO NADANÉ DĚTI

DVOJÍ VÝJIMEČNOST

 

středa 18. května 2022, 8:00 - 16:00

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Konference je určena pro pedagogické pracovníky z Jihomoravského kraje.

 

 

 

Program konference

8:00 REGISTRACE U KÁVY A KOLÁČKU
9:00 ÚVODNÍ SLOVO
Miloš Šifalda, ředitel JCMM
Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
9:15 PARADOXNÍ VÝKONY NADANÝCH DĚTÍ S DYSLEXIÍ
Šárka Portešová; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Pro mnohé z nás se pojmy nadání a poruchy učení stále nacházejí na opačných koncích pomyslného vzdělávacího kontinua. Velmi často máme tendenci vnímat intelektové nadání dětí jako schopnost podávat mimořádné výkony ve všech školních předmětech. Děti, které mají problém se čtením, psaním, s krátkodobou pamětí a s dalšími dílčími dovednostmi, tak automaticky vyřazujeme z našich úvah o tom, že i ony by mohly být intelektově nadané. V příspěvku se proto seznámíme s typickými, avšak současně paradoxními školními výkony těchto žáků. Mnohé z nich nám pomohou lépe pochopit samotnou podstatu dvojí výjimečnosti. Současně budeme společně hledat způsoby, jak tyto děti efektivně vzdělávat a podporovat.
10:30 ZKUŠENOSTI SILNÉHO DYSLEKTIKA NAPŘÍČ ZEMĚMI, JAZYKY I VĚKY
Kateřina Falk; Holmholtz-Zentrum Dresden-Rossendort, Německo
Anna Fučíková; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Poznatky ze vzdělávání v různých zemích a osobní zkušenost s vyrovnáním se se silnou dyslexii v dobách, kdy se tyto poruchy učení ještě moc neřešily a chybělo povědomí o nich mezi učiteli. Vyprávění o tom, jak se vše změnilo v moment, kdy obdržela první oficiální diagnózy a pomoc při studiích na univerzitě.
11:30 OBĚD
12:30 ŽIACI S DVOJITOU VÝNIMOČNOSŤOU V CENADE
Jana Jurášková, Martina Mátychová; CENADA (Centrum nadania), Slovensko
Nadanie je fenomén, ktorý vytvára špecifický obraz jedinca. Nemusí ísť len o potrebu učiť sa a poznávať, pátrať po podstate javov, ale aj o ďalšie možné prejavy v rámci nerovnomerného vývinu alebo s pridružením prejavov nejakého deficitu. Stručne popíšeme jednotlivé najčastejšie spojenia nadania a deficitu, prejavy s nimi spojené a prístupy a postupy v našej škole.
13:45 COFFEE BREAK
14:15 DVOJÍ VÝJIMEČNOST V KONTEXTU PÉČE O KLIENTY V PPP BRNO
Miloslava Svobodová, Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Jak to vidí sami nadaní: Možnosti nominace, identifikace a nastavení podpory ve škole pro žáky nadané a mimořádně nadané v kombinaci s dalším znevýhodněním.
15:30 DISKUSE
16:00 ZÁVĚR KONFERENCE

Zaregistrujte se

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.
 
Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.
 
Zároveň souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a instituce, kde jsem zaměstnán/a, resp. kde studuji, na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.
 
S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.
 
Souhlasím, že moje osobní údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 607 93 937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy mých dat, které jsem uvedl/a v informačním systému JCMM.
 
Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.
 
Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii
  těchto údajů,
- vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pro odeslání registace dejte nejdříve vyhledat IČO.

Pokud byste měli s registrací jakýkoliv problém, nebo Vám nepřišel potvrzující e-mail, napište prosím na michaela.zimova@jcmm.cz. Děkujeme.