Projekt Let´s Grow

Připravované kurzy pro rok 2023/2024

 

Roční přípravný kurz

Roční přípravný kurz s každodenní výukou od září do června pro studenty ve věku cca 14-18 let. Rozsah cca 1100 hodin, otevíráme 2 třídy pro celkem maximálně 24 studentů.

Cílem přípravného kurzu je zvýšit předpoklady mladých lidí s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) pro studium na střední škole. První polovina kurzu obsahuje výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) (od úrovně A0) zaměřenou na získání komunikačních dovedností, funkční i čtenářské gramotnosti a osvojení gramatických jevů (z pohledu ČDJ). Druhá polovina kurzu je věnována rozvoji vyučovacího jazyka v autentickém kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí ZŠ, kde si účastníci mají možnost osvojit terminologii, hlavní myšlenky a především akademický jazyk používaný v běžné výuce. Zvýšená pozornost je věnována tématům z oblasti české historie, zeměpisu a občanské výchovy. Aktivity a obsah kurzu směřují k tomu, aby absolvent kurzu rozvinul jazyk na úroveň samostatného uživatele (B1), a to zejména v tématech specifických pro školní prostředí a výuku. Cílem kurzu je také posílit klíčové kompetence (jak je definuje RVP ZV), zvláště kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální. V neposlední řadě je cílem rozvíjet socio-kulturní kompetence účastníků kurzu vztahující se k životu a hlavně studiu v ČR.

Letní intenzivní kurz

Intenzivní letní kurz pro Slovany/pokročilejší studenty v rozsahu 100 hodin. Jedná se o měsíční kurz, který proběhne v průběhu srpna, 5 dní v týdnu, denní hodinová dotace cca 5 vyučovacích hodin (45 minut).

Zdokonalovací jazykové kurzy - obecné

5 typů kurzů dle úrovně, budou určeny (kromě přípravky na přijímací zkoušky) primárně žákům s OMJ, kteří neabsolvovali 1YPC, nastoupili na SŠ, ale mají nedostatečnou znalost akademického jazyka (často i komunikačního). Celková hodinová dotace je 60 vyučovacích hodin (45 min) a kapacita kurzu 8-10 osob. Úroveň jazyka je od falešných začátečníků až po přípravu k maturitě.