Kariérový rozvoj

Klíčovou aktivitu Podpora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů projektu Implementace KAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 realizujeme v rámci OPVVV ve spolupráci s Jihomoravským krajem

Realizace probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. 

 

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

 

 

Harmonogram 1.9.2020 - 31.8.2023

Začátek vzdělávacích aktivit na zapojených školách bude od roku 2021. Do té doby pro vás připravujeme kvalitní obsah školení a workshopů. Na podzim se s námi můžete potkat během mapování vzdělávacích potřeb, pokud jste ředitelkou/ředitelem střední školy. 

 

Většina aktivit projektu cílí na kariérový či profesní rozvoj pedagogů a managementu středních škol v Jihomoravském regionu individuální nebo skupinovou formou.

Další aktivity se zasazují o rozvoj tématu kariérového poradenství, jako užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů škol.

Jako doplňující střípek do mozaiky podpoří projekt preventivní aktivity v tématu předčasných odchodů ze vzdělávání.

Těšíme se na váš zájem a budoucí spolupráci. Nejste v tom sami.

 

  1. Podpora kompetencí klíčových aktérů školy
  2. Popularizace témat kariérového poradenství
  3. Podpora kariérových kompetencí žáků - portfolia
  4. Podpora kariérových kompetencí žáků - motivační rozhovory
  5. Předčasné odchody - podpora škol

 

1. Podpora kompetencí klíčových aktérů školy

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

 

2. Popularizace témat kariérového poradenství

Jeden z podstatných cílů této aktivity je budování platformy pro sdílení dobré praxe. Tato platforma bude zahrnovat podněty od účastníků projektu,  podněty v oblasti kariérového poradenství ze zahraničí. Pomůžeme školám, za podpory marketingových specialistů, s prezentací jejich školy na venek, dle současných trendů.

Připravíme pro vás opět konference, díky kterým budete mít možnost prohloubit své informace a poznat mnoho inspirativních odborníků.  Chystáme se rozšířit síť exkurzí propojující ZŠ a SŠ prostředí a SŠ s firemním prostředím. Díky této aktivitě budou moci žáci navštívit firmu, aby získali lepší povědomí o daném oboru.

 

3. Podpora kariérových kompetencí žáků - Portfolia

Pro zájemce z řad kariérových a výchovných poradců středních škol nachystáme koncept žákovského portfolia. Naučíme vás, jak žáky k vedení portfolia strhnout, aby to byla zábava. Do procesu tvoření portfolia zahrneme pedagogy z praxe. Věříme, že kvalitní a kreativní portfolio může být užitečná podpora pro žáka při tranzitu ze vzdělávání do světa práce nebo k uvědomnělé volbě navazujícího studia.

Pokud máte zájem dozvědět se více a zvýšit vlastní odbornost v poradenské práci, nezdráhejte se na nás obrátit. 

 

4. Podpora kariérových kompetencí žáků - motivační rozhovory

Na středních školách, které mají obory E nabídneme metodickou podporu pedagogům a poradcům.

Podpoříme vás v dovednostech vedení rozhovoru se žáky, s důrazem na zjištění motivace ke studiu v průběhu prvních ročníků studia. Aktivita směřuje k prevenci předčasného odchodu žáka ze vzdělávacího systému. 

Struktura takového motivačního rozhovoru bude navržena ve spolupráci s pedagogickými pracovníky.  Následně vám jej nabídneme formou workshopu a podíváme se také na učební styly či nastavování studijních cílů žáků. 

 

5. Předčasné odchody – podpora škol

Navrhneme vhodné postupy a techniky pro práci s žákem, který je ohrožený předčasným odchodem ze vzdělávání. 

Pro školy, které mají vysoké procento předčasných odchodů žáků ze školy připravujeme vzdělávání v tématech:

  • kariérové cíle
  • vlastní styl učení
  • téma rozhodování
  • jak eliminovat studijní neúspěch

Téma obecně směřuje k podpoře a motivaci žáků pro studium. Série workshopů posílí kompetence pedagogů v jejich orientaci v nabídce podpůrných opatření, které vedou k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání. 

 

 

 

Bc. Martina Milotová

Telefon: 702 157 701

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Koordinátorka kariérového poradenství a odborná garantka iKAP JMK II


Ing. Michael Doležal

Telefon: 602 735 910

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science