Technické vzdělávání v ZŠ a MŠ - Program "Technické školky"

Program "Technické školky"

Tento vzdělávací program byl zahájený v roce 2010 z iniciativy několika brněnských firem a VUT v Brně. Od roku 2017 je jeho pokračovatelem „Centrum technického vzdělávání“, podporované Jihomoravským krajem z fondů „Regionálního rozvoje“ a JCMM z. s. p. o..
Hlavním záměrem programu je podporovat technické myšlení u dětí předškolního věku. V tomto věku se u dětí formuje tzv. „životní scénář“ a dochází k ovlivňování nejen budoucí individuální povahy, ale i to, jaké bude mít vlohy a v jakém oboru může v budoucnosti vyniknout. I když se tento program nazývá „Technické školky“, je částečně zaměřený také na přírodní a humanitní obory. Jeho cílem není, aby co nejvíce dětí studovalo technické obory, ale aby se této oblasti měly možnost věnovat ti, kteří na to mají vlohy a předpoklady.

1. Základní teze

Snahou je vzbudit u dětí zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost, zlepšit schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Cílem programu „Technické školky“ je podporovat a rozvíjet:

 • technické myšlení

 • tvořivost

 • manuální zručnost

 • verbální schopnosti

2. Koncept projektu

Děti si pod vedením pedagogů, postupně i podle svých představ, samy vyrobí funkční model studovaného technického objektu. Přitom používají běžné nářadí a nástroje. Manipulace s nástroji, materiály a posléze hra s modely objasní dětem správné využití technických zařízení. Děti v konverzaci používají správné technické terminologie.

Takto pojatý koncept projektu „Technické školky“ spojuje souvislosti těchto dějů:
Představa  -> Návrh (zobrazení)  -> Výroba –> Prezentace

3. Praktická realizace

V rámci tohoto programu bylo vytvořeno několik základních úloh se zaměřením na technické objekty a zařízení, které děti každodenně obklopují a využívají.
Jedná se především o obory strojírenské, stavební a elektrotechnické. Každá úloha prochází fázemi návrhu, odladění a oponování. Ke každé úloze je k dispozici metodický materiál určený pro pedagogy mateřských školek.

4. Základní schéma hodiny a „výuky“

 • Seznámení se s danou úlohou

K tomu se použijí obrázky, modely, výlety, prohlídky objektů a exkurze do firem. Pedagog předvede výrobek a vhodně zvolenými otázkami směřuje k objasnění činnosti. Zdůrazní přitom „technický aspekt“ tak, aby jej děti pochopily (např. stabilita těles, dimenzování stavebních konstrukcí, atd.).

 • Vytvoření vlastní představy
  Děti si nakreslí předmět úlohy podle svých představ. Rozvíjí si tím jemnou motoriku a fantazii s technickým zaměřením. Vysvětlí se jim, že podle tohoto výkresu si budou vlastnoručně vyrábět model. Zdůrazní se správné měření a používání dalších pomůcek k přesnosti technického nákresu.
 • Výroba modelu 
  Vyrobí se model podle návrhu. Modely se vyrábí z materiálu, který je doporučen v manuálu.

 • Funkčnost modelu
  Vyrobený model je chápán jako hračka, modelující skutečný technický objekt.  Pokud je hotový, podrobí se funkčním zkouškám a ověří se, zda splňuje požadované technické nároky. Pokud jim nevyhovuje, musí se opravit, doplnit nebo vyrobit znovu.

 • Diskuze
  Dětem je dána možnost okomentovat vlastnoručně vyrobený model nejen mezi sebou, ale i při školních besídkách, doma v rodině a u příbuzných. Mohou obohacovat další činnost svými náměty.

 

Ing. Jiří Michele

Telefon: +420 725 897 412

E-mail: jiri.michele@jcmm.cz

Manažer projektu Technické vzdělávání


Ing. Miloš Filip

Telefon: +420 602 764 520

E-mail: milos.filip@jcmm.cz


Ing Veronika Kubecová

Telefon: 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz


Mgr. Hana Rozprýmová

Telefon: 601 367 229

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz