Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 3.5.2021 - 28.5.2021

Nemohu se dostavit osobně a  posílám dotazy pro konzultanty.

Pokračujeme v činnosti sítě kolegiální podpory matematiků Jihomoravského kraje. Nabízíme i podporu studentům vyšších ročníků škol vzdělávajících pedagogy matematiky. 

V rámci konzultačního dne  probíhají metodické M-konzultace s odbornými konzultanty na aktuální a zajímavá témata výuky matematiky. 

Dvakrát ročně společné setkání pro pedagogy ZŠ a SŠ s odbornými garanty, konzultanty a matematickými poradci z jednotlivých okresů.

Pozvaní odborní matematičtí experti zde prezentují zajímavá matematická témata.

Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republikyKrajským úřadem Jihomoravského kraje, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republikyMasarykovou univerzitou  Brno a dalšími.

Konání akce: 3.5.2021 - 31.5.2021

Projektu SOČ dotovaného Jihomoravským krajem se mohou účastnit pouze studenti studující na jihomoravských středních školách.

Povinnosti řešitele

 • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem, zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle instrukcí školitele
 • řídit se pokyny školitele
 • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem
 • vypracovat a odevzdat on-line dotazník průběžný a závěrečný dotazník 
 • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK" (loga v křivkách)
 • dodat JCMM doporučení studenta do projektu SOČ od třídního učitele nejpozději do 31. 3. 2020
 • Registrovat svoji práci a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ (www.soc.cz.).

Kategorie prací

Své téma do příslušné katagorie zařadí školitel při jeho vypisování.

Kategorie 1: Školitel může získat finanční podporu. Školitel je již s řešitelem domluvený. Pokud jím nejsi ty, k práci se nehlas.

Kategorie 2: Školitel může získat finanční podporu. Školitel vypíše téma a hledá pro něj řešitele.

Kategorie 3: Bez finanční podpory. Téma je zveřejněno, další spolupráce je čistě na dohodě řešitele a školitele mimo JCMM.

 

Dobré rady a tipy při dokončování SOČky

Studenti mohou použít námi připravenou šablonu pro sazbu SOČ:

Šablona pro přihlášku

Šablona

loga v křivkách

 

 

 

Konání akce: 3.5.2021 - 31.5.2021

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Konání akce: 3.5.2021 - 31.5.2021

Jak to probíhá?

 • Stačí být studentem střední školy v Jihomoravském kraji. 
 • Vyber si z nabídky na webových tránkách témata, která tě zajímají. Zaregistruj se a přihlas se k nim.
 • K vybraným tématům ti na webu na tvém účtu zobrazíme studijní materiály. 
 • Následuje test, jehož vyplnění se stává vstupenkou do laboratoře. V případě velkého zájmu vybírá dle znalostí a zájmu studenty lektor. 
 • Po zveřejnění výsledků si na svém účtu vybereš termín, kdy do laboratoře půjdeš.
 • Po absolvování exkurze můžeš vypracovat T-report, za který dostaneš drobnou odměnu.
 • Samotná T-exkurze je zdarma, ty si uhradíš pouze cestu.

Jak se registrovat?

Registrace na T-exkurze probíhají 2x ročně, standardně v říjnu a v dubnu. Aktuální informace naleznete na webových stránkách a na Facebooku JCMM. Předchozím absolventům T-exkurzí zašleme o novinkách email.