Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.4.2021 - 31.5.2021

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí.

Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Konání akce: 1.4.2021 - 30.4.2021

Jak se přihlásit?

Pokud jste ještě na T-exkurzi nebyli a v informačním systému zaregistrováni nejste, klikněte zde.

V případě, že jste již zaregistrovaní v našem informačním systému, klikněte zde.

Konání akce: 1.4.2021 - 28.5.2021
Konání akce: 1.4.2021 - 27.5.2021

Projektu SOČ dotovaného Jihomoravským krajem se mohou účastnit pouze studenti studující na jihomoravských středních školách.

Povinnosti řešitele

  • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem, zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle instrukcí školitele
  • řídit se pokyny školitele
  • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem
  • vypracovat a odevzdat on-line dotazník průběžný a závěrečný dotazník 
  • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK" (loga v křivkách)
  • dodat JCMM doporučení studenta do projektu SOČ od třídního učitele nejpozději do 31. 3. 2020
  • Registrovat svoji práci a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ (www.soc.cz.).
Konání akce: 9.4.2021

téma: Jak na geometrii v distanční výuce

Mgr. Bohumila Klangová

meet.google.com/twm-itmp-fun od 14:00

Učitelé znají GeoGebru, ale moc ji nepoužívají (je vhodná na II. stupeň), ale spousta učitelů se jí bojí, navíc grafických tabletů ve školách moc není. Jak si tedy pomoci? Pár primitivních ukázek od úsečky po krychličku, jak geometrii učit s tím, co běžně v počítači máme, ale zároveň, abychom žákům něco ukázali, pomohli, nasměrovali. Fixu (křídu) a tabuli to nenahradí, ale zkusit to můžeme.

Jak se nebát učit geometrii jednoduše, bez IT znalostí s využitím toho, co máme. Pár rad pro ty, co by nejraději geometrii přesunuli do prezenční výuky, ale kdo ví, kdy to bude ...

 

Konání akce: 15.4.2021

Aktivita je určena pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji. Workshop nabídne průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem a  praktickými radami, jak s nadanými jedinci efektivně komunikovat.

Lektorka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph. D. 

Setkání proběhne: 15. 4. 2021 14.00 - 17.00 online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

 

Konání akce: 22.4.2021
téma: Úniková hra v matematice
lektor: PhDr. Mgr. Michaela Drexler
online od 14:00

 

meet.google.com/nre-znud-yda

 

V rámci matematické dílny s názvem "úniková hra v matematice" se účastníci dozví, jakým způsobem zapojit tzv. únikové hry do distanční výuky matematiky. Únikovou hrou je možné zábavným a hravým způsobem procvičit nejrůznější témata nejen v rámci matematiky. Účastníkům budou představeny platformy, které umožňují vytvořit únikovou hru zdarma, především s využitím nástrojů Google.
 
 
Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Konání akce: 26.4.2021

Učitelé často řeší problém, jak vzdělávat nadané žáky v rámci klasické třídy. Jako vhodná strategie se na základě výzkumů jeví badatelsky orientovaná výuka (BOV). V semináři budou uvedeny základní informace o BOV a jak ji v praxi správně realizovat. Budou představeny konkrétní ukázky BOV, na kterých bude prezentována podstata BOV a proč je vhodná pro výuku širokého spektra žáků. Účastníci si vyzkouší některé aktivity související s výukou založenou na bádání a obdrží výukové materiály pro BOV.  Naučí se vytvářet pracovní materiály pro BOV.

Lektorka: doc. RNDr. Eva Trnová, Ph. D.  

 

Setkání proběhne: 26. 4 2021, 14.00 - 17.00 online nebo osobně v Brně podle aktuální epidemiologické situace. Přihlášení účastníci budou s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

 

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

 

 

Konání akce: 28.4.2021

Workshop je určen pedagogům základních škol v Jihomoravském kraji, kteří si kladou otázku, jakou formu podpory pro nadané žáky zvolit. Představíme aktuální přehled podpůrných opatření v různých stupních (pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, IVP) a zaměříme se na možnosti jejich využití v různých individuálních případech.  

Lektorka:  Mgr. Dana Veselá, Ph. D.

Setkání proběhne  28.4. 2021 v čase 14.00 - 17:00   online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

 

Konání akce: 29.4.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům středních škol zapojených v síti škol podporujících nadání, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Setkání je určeno pouze pro pracovníky spolupracujících středních škol.

 

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

 

Setkání proběhne 29. 4. 2021 od 14.00 do 16.00.

Konání akce: 30.4.2021

Jste rodič nadaného dítěte? Chcete být inspirací a předat své zkušenosti a podněty v péči o nadané?

Nabízíme Vám bezpečný prostor pro setkání, na kterém si rádi vyslechneme vaše zkušenosti. Uvítáme Vaše názory a pohledy na problematiku nadaných. Oceníme vaše podněty a inspiraci, na kterou se budeme snažit reagovat. Během setkání představíme naše aktivity a Poradenské centrum pro nadané, které nabídne jak akce pro děti, tak i prostor pro setkávání rodičů.

Odkaz na setkání a bližší informace Vám budou zaslány po přihlášení.